Μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω sms ή e-mail

Σύντομη παρουσίαση

Η εφαρμογή Marketing Solution αποσκοπεί στη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην μαζική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails). Είναι δομημένη στη φιλοσοφία των Database Generated Lists.  Τα Database Generated Lists είναι λίστες παραγόμενες από βάσεις δεδομένων για την δημιουργία προσωποποιημένων μηνυμάτων, με την χρήση στοιχείων αποθηκευμένων στην βάση.  Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει την επιθυμητή ταξινόμηση των παραληπτών-στόχων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό η επιτυχία της αποστολής του μηνύματος αυξάνεται θεαματικά, καθώς καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραλήπτη. 

Ως εκ τούτου, η εφαρμογή Marketing Solution  δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί, να ενημερώνει  και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που επιθυμεί για τους παραλήπτες στόχους και να προβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες του στην αποστολή e-mails με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η εφαρμογή Marketing Solution  περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες παραληπτών:

  • Εταιρείες : καταγράφονται δεδομένα που αφορούν την εκάστοτε επιχείρηση (ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ)
  • Επαφές των εταιρειών, δηλαδή πληροφορίες για τα στελέχη, τα μέλη της διοίκησής της κλπ της επιλεγμένης εταιρείας,
  • Φυσικά Πρόσωπα : καταγράφονται δεδομένα που αφορούν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο

Η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί και να ενσωματώσει μεγάλο πλήθος κατηγοριών, παραμετροποιημένο ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.