Δυναμική κωδικοποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύντομα θα προσφερθεί μέσω ξεχωριστής ιστοσελίδας. Η εκτίμηση μας είναι ότι η υπηρεσία θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους.