λύσεις

Το λογισμικό είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστεί ένα συνήθως σύνθετο πρόβλημα. Στην περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίσει το λογισμικό μεμονωμένα ως αποτέλεσμα-προϊόν, το πιθανότερο είναι είτε να το χρησιμοποιήσει λάθος είτε να μην αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το λογισμικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τμήμα, ενίοτε το σημαντικότερο, ενός ευρύτερου συνόλου διαδικασιών  που αθροιστικά συνιστούν τη λύση ενός προβλήματος.  Αυτή είναι η αντίληψη των ανθρώπων της Mind και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τη δημιουργία του software.

Στην παρούσα ενότητα ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να μελετήσει και να αξιολογήσει την προσέγγιση της Mind στα αντικείμενα για τα οποία η εταιρεία έχει αναπτύξει λογισμικό. Στόχος είναι να του δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσει

  • αφενός την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία του προϊόντος και
  • αφετέρου τη φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη του